องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโส่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโส่ - บ้านหนองไก่ขาว หมู่ที่ 13 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโส่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโส่ - บ้านหนองไก่ขาว หมู่ที่ 13 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลนาโส่ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
เปิดไฟล์
โพสโดย : เทอดศักดิ์   วันที่ : 11 สิงหาคม 2566   View : 378
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :