องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสาวปราณี ภูกองเมฆ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 099 216 4659


นางสาวปราณี ภูกองเมฆ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางรุ่งอรุณ คำเพราะ
ครู คศ.2


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพิมลรักษ์ อนุกานนท์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวชไมพร โสมาบุตร
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุจิตรา แก่นจำปา
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุภาวี มาตขาว
จ้างเหมาบริการ