องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายวินัย คำเพราะ
ประธานสภา


นายอำนวย มูละศรีวะ
รองประธานสภา


นางสาวสิทธิสม แก่นจำปา
เลขานุการสภา


นายนคริน ศรีเข็ม
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายวินัย คำเพราะ
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายทวีศักดิ์ ประเสริฐสังข์
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายเรืองยศ แก้วใส
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายอำนวย มูละศรีวะ
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายชูศักดิ์ ยุทธรรม
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายไชยันต์ มุละสีวะ
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นางสาวสิทธิสม แก่นจำปา
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายเสน่ห์ ราชสีโท
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นางสาวไกรษร ศรีวะสุทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 10


นายปรีดี ศรีวะอุไร
ส.อบต. หมู่ที่ 11