องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของตำบลนาโส่


 

ข้อมูลทั่วไป

          ตำบลนาโส่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกุดชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เป็นเขตการปกครองส่วนหนึ่งของตำบลนาโส่ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านโคกสวาท ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดชุมไปทางทิศใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากจังหวัดยโสธร 37 กิโลเมตร

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 34.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,430 ไร่ ดังนี้

 1. เนื้อที่สำหรับใช้ทำการเกษตรกรรม 16,501.10 ไร่
 2. เนื้อที่สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย 4.286 ไร่
 3. เนื้อที่สาธารณะประโยชน์และอื่นๆ 642.90 ไร่

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ลักษณะภูมิเทศ

      พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลนาโส่ ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 150-154 เมตร เป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยโพง (ห้วยแสนลึก)และลำห้วยบง ไหลผ่าน มีป่าสมุนไพร มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ มีอากาศหนาวในฤดูหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมและมีฝนตกชุกในฤดูฝน

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ มีหมู่บ้าน ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

ประชากร

      ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,241 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 4,129 คน แยกเป็น ชาย 2,052 คน หญิง 2,077 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 123 คน/ตารางกิโลเมตร ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 นาโส่ 291 332 201
2 โสกขุมปูน 256 240 158
3 ท่าลาด 178 169 95
4 ป่าหวาย 83 68 61
5 กุดแดง 215 202 131
6 นาซึม 336 366 183
7 หนองแคน 174 166 122
8 หนองผือน้อย 149 179 95
9 ดงเย็น 144 137 70
10 โคกสวาท 133 133 75
11 สันติสุข 93 85 50
ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอกุดชุม (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563)

ลักษณะภูมิอากาศ

      ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกันยายน และมักจะปรากฏเสมอว่าฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน แต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปีและในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุดีเปรสชั่น ฝนตกชุกบางปีอาจเกินภาวะน้ำท่วม

      ฤดูหนาว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอื่นโดยอุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลง ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และจะหนาวจัดในช่วงมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับ 19.4 องศาเซนเซียส

      ฤดูร้อน อากาศจะเริ่มร้อนในเดือน มีนาคม ไปจนถึงเดือน พฤษภาคม ซึ่งอาจมีฝนเริ่มตกอยู่บ้างในปลายเดือนเมษายน และพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับ 27.5 องศาเซนเซียส

การคมนาคม

      พื้นที่รับผิดชอบของตำบลนาโส่ ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต 11 สาย ถนนลาดยาง 3 สาย ถนนลูกรัง 16 สาย ตามลำดับ

      การขนส่งและการคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีการคมนาคม ติดต่อกับอำเภอต่างๆ ดังนี้

 1. ทางหลวงชนบทหมายเลข ยส 2018 ถนนลาดยาง ติดต่อระหว่างอำเภอกุดชุมและจังหวัดยโสธร
 2. ทางหลวงชนบทหมายเลข ยส 4019 ติดต่อกับอำเภอทรายมูลและอำเภอกุดชุม
 3. เนื้อที่สำหรับใช้ทำการเกษตรกรรม 16,501.10 ไร่
 4. เนื้อที่สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย 4286 ไร่
 5. เนื้อที่สาธารณะประโยชน์และอื่นๆ 642.90 ไร่

      การคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลนาโส่ ถือว่าสะดวกสบาย ส่วนใหญ่มีถนนเชื่่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เดินทางไปต่างตำบล อำเภอ จังหวัด

ไฟฟ้า

      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนเพราะมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้น ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสาธารณะบางหมู่บ้านชำรุด ส่วนไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังมีไม่เพียงพอ

ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะ

      ประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ มีประปาใช้ทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นประปาบาดาล

เครือข่ายโทรศัพท์

      ตำบลนาโส่ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 ตู้ กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะส่วนใหญ่ใช้การไม่ได้ เพราะถูกลักขโมยสาย

การประกอบอาชีพ

      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทำนา 1,241 ครัวเรือน

การเกษตรในตำบล

 1. การเพาะปลูก จากการจัดเวทีชุมชน พบว่า จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตร และพื้นที่ปลูกพืชมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลปี 2548 พื้นที่การเกษตรของตำบลนาโส่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด คือ จำนวน 14,731 ไร่ รองลงมา คือ มันสำปะหลัง มีพื้นที่ปลูก จำนวน 1,250 ไร่ และ ยางพารามีพื้นที่ปลูก จำนวน 520 ไร่
 2. การเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด รองลงมา คือ กระบือ สุกร ไก่และ เป็ด ตามลำดับ

รายได้

      ชาวตำบลนาโส่มีรายได้เฉลี่ย ต่อคน ต่อปี ไม่น้อยกว่า 78,770.02 บาท (ข้อมูลจาก จปฐ. ปี พ.ศ. 2561)

หน่วยธุรกิจในเขตรับผิดชอบ

 1. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน - แห่ง
 2. ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 3. ร้านค้า จำนวน 20 แห่ง
 4. ร้านซ่อมรถ จำนวน 6 แห่ง
 5. ร้านขายอาหาร จำนวน 14 แห่ง

องค์กร/กลุ่มอาชีพ

      จากการจัดเวทีชุมชนและการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มองค์กรในตำบล พบว่า มีกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ กลุ่มทอผ้า กลุ่มย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ สหกรณ์ร้านค้าชุมชน กลุ่มจักรสาน และกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

      กลุ่มที่น่าสนใจและควรให้การสนับสนุนทั้งด้านความรู้และเงินทุน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่/ชมรมรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ กิจกรรมที่ทำ คือ ทำนาข้าวอินทรีย์ เพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่งจำหน่าย ในท้องถิ่น และ ในอำเภอ เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตข้าวปลอดสารพิษ

 1. กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ หมู่ที่ 2 สมาชิกจำนวน 1,500 คน
 2. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 1-11 สมาชิกจำนวน 590 คน
 3. กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 4 สมาชิก จำนวน 18 คน, หมู่ที่ 25 สมาชิก จำนวน 15 คน
 4. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 9 สมาชิกจำนวน 30 คน
 5. สหกรณ์ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1-11 สมาชิกจำนวน 1,900 คน
 6. กลุ่มจักรสาน หมู่ที่ 5 สมาชิกจำนวน 30 คน
 7. กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 6 สมาชิกจำนวน 35 คน
 8. กลุ่มผลิตน้ำนมถั่วเหลือง หมู่ที่ 11 สมาชิกจำนวน 30 คน
 9. กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้า หมู่ที่ 2 สมาชิกจำนวน 35 คน
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2108