องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายเกรียงไกร เดชพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 096 547 3088


นายพนมศักดิ์ สีมันตะ
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน


นายวุฒิศักดิ์ บุญศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวระพีพัฒน์ อ่างแก้ว
คนงานทั่วไป