องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567   23 เม.ย. 2567 74
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)   31 พ.ค. 2565 128
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565-2568)   1 ต.ค. 2564 123
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   11 พ.ย. 2563 129