องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0817917734


นายสมหมาย มุละสีวะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0832469316


นางสาวทัศนีย์ พันธ์เดช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0925391188


นางสาวชมภูนุช ศรีวะสุทธิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0852099988