องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นายพิทักษ์ ธนาคุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 091 832 9312


นายเทอดศักดิ์ ทองน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน