องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

กีฬา อบต.นาโส่คัพ ครั้งที่ 20

... วันที่ 4 มี.ค. 2566 (ดูู 401)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565

... วันที่ 26 ธ.ค. 2565 (ดูู 358)

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลและการหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลและการหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ​... วันที่ 24 ธ.ค. 2565 (ดูู 183)

กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป)

          วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประ..... วันที่ 9 ธ.ค. 2565 (ดูู 173)

ร่วมพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... วันที่ 5 ธ.ค. 2565 (ดูู 174)

กิจกรรมเคารพธงชาติ 21 พฤศจิกายน 2565

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ทุกเช้าวันจันทร์ ก่อนทำงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาต..... วันที่ 21 พ.ย. 2565 (ดูู 154)

ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ประกาศ "เลิกทาส" ในประเทศไทย 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช"

23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" องค์การบริหารส่วนตำบลนนาโส่ การนำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ประกาศ "เลิกทาส" ในประเทศไทย ตั้งแต่ 21 สิงหาคม ..... วันที่ 23 ต.ค. 2565 (ดูู 176)

ร่วมพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... วันที่ 13 ต.ค. 2565 (ดูู 169)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว..... วันที่ 12 ส.ค. 2565 (ดูู 187)

เปิดตลาดชุมชนคนนาโส่

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาโส่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโส่ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครูจากทุกโรงเรียนในเขตตำบลนาโส่ อสม.ทุกหมู่บ้าน พ่อค้าแม่ค้าและตัวแทนชาวบ้านจากทุกหมู่บ้าน พร้อมใจกันเปิด "ตลาดชุมชนคนนาโส่" ..... วันที่ 3 ส.ค. 2565 (ดูู 156)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า..... วันที่ 28 ก.ค. 2565 (ดูู 165)

กิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกันปลูกป่า คำผาเชือก , หนองปลาตอง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาโส่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโส่ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียนโรงเรียนโสกท่าลาดพัฒนา+โรงเรียนบ้านนาโส่ อสม.ทุกหมู่บ้าน และชาวบ้านป่าหวาย บ้านโสกขุมปูน บ้านสันติสุข พร้อมใจกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกั..... วันที่ 27 ก.ค. 2565 (ดูู 162)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอ..... วันที่ 3 มิ.ย. 2565 (ดูู 220)

ล้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาซึม

... วันที่ 2 มิ.ย. 2565 (ดูู 192)

กิจกรรมเคารพธงชาติ 24 มกราคม 2565

... วันที่ 24 ม.ค. 2565 (ดูู 165)

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ..... วันที่ 12 ม.ค. 2565 (ดูู 192)