องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม(คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น )   16 มี.ค. 2566 201
เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม(หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน )   16 มี.ค. 2566 188
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1/2566   18 ม.ค. 2566 129
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   15 ก.ย. 2565 137
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1/2565   18 มี.ค. 2565 136
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่   22 มี.ค. 2564 145
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ธ.ค. 2563 121
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   11 มิ.ย. 2562 170