องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายสมยศ วิเชียรชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 096 317 3129


นายสมยศ วิเชียรชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวเพ็ญศรี มาตขาว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


นายอภิศักดิ์ ปทุมวัน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน


นายสรกานต์ ควรหัตถ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุชาลินี ศรีวะสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไชมณี แก้วไสย์
พนักงานขับรถยนต์


นายชำนาญ ทองน้อย
นักการภารโรง


นายวีระวัฒน์ พรมษร
พนักงานขับรถยนต์


นางอุบล ทองน้อย
จ้างเหมาแม่บ้าน


นายบัญญัติ เวนุอาธร
จ้างเหมาเวรยาม


นายณัฐวุฒิ เวนุอาธร
จ้างเหมาขับรถดับเพลิง