องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายสมยศ วิเชียรชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 096 317 3129


นายสมยศ วิเชียรชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวเพ็ญศรี มาตขาว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวจุไรรัตน์ สงเปือย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายอภิศักดิ์ ปทุมวัน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน


นายสรกานต์ ควรหัตถ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุชาลินี ศรีวะสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไชมณี แก้วไสย์
พนักงานขับรถยนต์


นายวีระวัฒน์ พรมษร
พนักงานขับรถยนต์


นายชำนาญ ทองน้อย
นักการภารโรง


นายณัฐวุฒิ เวนุอาธร
คนงานทั่วไป


นางอุบล ทองน้อย
จ้างเหมาแม่บ้าน


นายบัญญัติ เวนุอาธร
จ้างเหมาเวรยาม