องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 8

E-Service : คำร้องออนไลน์
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องทะเบียนพาณิชย์
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ร้องเรียนข้าราชการทุจริต
ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล
ระบบตรวจสอบสถานะ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แบบร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่