องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่


 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สร้างวิถีชุมชนให้น่าอยู่ สู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล บนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย”
 

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบสาธารณูประโภคอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง การรวมกลุ่มของเกษตรกร และพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
 2. ดำเนินการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตโดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นภูมิป้องกันยาเสพติด ด้านสุขภาพอนามัยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาพยาบาลควบคู่กับยาแผนปัจจุบันและปลูกพืชสมุนไพร ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ดำเนินการด้านกาiจัดการศึกษาควบคู่คุณธรรม ให้โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้หวงแหนศิลปะ วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ดำรงสืบไป
 3. ดำเนินการให้มีระบบบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชนทุกตำบล ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ดำเนินการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทำให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับความคุ้มครองจากสังคมรวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม และประเทศต่อไป
 5. ดำเนินการส่งเสริมการลงทุนพณิชยกรรม และการท่องเที่ยว โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา การเรียนรู้และแหล่งทุน
 6. ดำเนินการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาประชาชนให้มีความรู้และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 7. ดำเนินการบริหารจัดการองค์กร โดยเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบการทำงานและความโปร่งใสของนักการเมืองท้องถิ่นสนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชน ให้เข้าถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ตามระบบการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ

เป้าหมาย (Goal)

     เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ มีการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. เพื่อให้ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ
 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อยใจแก่คนในท้องถิ่น
 5. เพื่อการคมนาคมทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว
 6. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 7. เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
 8. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีนันทการอย่างมีคุณภาพเพียงพอ
 9. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความ ตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมที่ดี
 10. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเป็นระบบอย่างทั่วถึง
 11. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

 

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566   View : 1065