องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายใต้การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY 16 ก.พ. 2567 78
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 1 ก.พ. 2567 95
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 18 ม.ค. 2567 236
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567 17 ม.ค. 2567 120
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 16 ม.ค. 2567 136
วันเด็กแห่งชาติ 8 ม.ค. 2567 148
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 1 ม.ค. 2567 169
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 26 ธ.ค. 2566 110
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 20 ธ.ค. 2566 177
สารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลนาโส่ 28 พ.ย. 2566 103
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 23 พ.ย. 2566 187
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 22 พ.ย. 2566 514
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 13 พ.ย. 2566 91
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 7 พ.ย. 2566 134
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มายืนยันสิทธิประจำเดือน ตุลาคม 2566 31 ต.ค. 2566 135
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ตามระเบียบฯ ข้อ 9 31 ต.ค. 2566 188
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มายืนยันสิทธิประจำเดือน ตุลาคม 2566 31 ต.ค. 2566 191
ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินสำรองสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 30 ต.ค. 2566 90
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 16 ต.ค. 2566 139
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 2 . 2 ต.ค. 2566 186
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มายืนยันสิทธิประจำเดือน กันยายน 2566 29 ก.ย. 2566 212
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน 2566 29 ก.ย. 2566 92
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เขตเลือกตั้งที่ ๙ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 31 ส.ค. 2566 126
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 31 ส.ค. 2566 185
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ 31 ส.ค. 2566 182
โครงการอบรมอาชีพสำหรับประชาชน หลักสูตรการซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 29 ส.ค. 2566 122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พ.ศ.2564 23 มิ.ย. 2566 139
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 2 ม.ค. 2566 145
ระบบแจ้งปัญหาเมือง Traffy Fondue 10 พ.ย. 2565 191
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ ผังเมืองรวมชุมชนกุดชุม จังหวัดยโสธร 25 ส.ค. 2565 139