องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายพิทักษ์ ธนาคุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 091 832 9312


นางสาวสุดาพร วิเชียรชาติ
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน


นางสาวธนัญญา มุละสิวะ
จ้างเหมาบริการ