องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ยกฐานะมาจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

      จึงเป็นนิมิตใหม่ ที่รัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตนเอง เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านโคกสวาท ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดชุมไปทางทิศใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัดยโสธร 30 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ยส.2018 (ถนนเจ้าเสด็จ) และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ยส 4019 ผ่านเข้ามาในพื้นที่ตำบลนาโส่
 
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566   View : 311