องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เขตเลือกตั้งที่ ๙ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เขตเลือกตั้งที่ ๙ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เขตเลือกตั้งที่ 9 (บ้านดงเย็น หมู่ที่ 9) (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
เปิดไฟล์
โพสโดย : เทอด   วันที่ : 31 สิงหาคม 2566   View : 29
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 49)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พ.ศ.2564   (ดู 52)
ประกาศเรื่องมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 44)
โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ  (ดู 68)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่  (ดู 46)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11  (ดู 31)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่  (ดู 34)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :