องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เขตเลือกตั้งที่ ๙ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เขตเลือกตั้งที่ ๙ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เขตเลือกตั้งที่ 9 (บ้านดงเย็น หมู่ที่ 9) (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
เปิดไฟล์
โพสโดย : เทอดศักดิ์   วันที่ : 31 สิงหาคม 2566   View : 379
ข่าวสภาฯ
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 319)
ประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 385)
ประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 387)
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 388)
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 509)
ประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 375)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  (ดู 194)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :