องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร การนำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านในเขตตำบลนาโส่ทั้ง 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2566 ณ สถานที่จัดเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้านที่ได้กำหนด เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งให้หมู่บ้านเสนอแผนงานโครงการ เพื่อจะได้รวบรวมแผนงานและโครงการมาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

เอกสานเพิ่มเติม
​คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
​หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
วันที่ : 16 มีนาคม 2566   View : 376