องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสุพัฒตา กาลจักร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 064 901 0441


นางสุพัฒตา กาลจักร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวสุจิตรา มาตขาว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางวนิดา จะตุเทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวอารีย์ ศรีมันตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพิไลวรรณ ศรีวสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้