องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวสุจิตรา มาตขาว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 097 334 3032


นางสาวสุจิตรา มาตขาว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสุพัฒตา กาลจักร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางอนัดตา โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวอารีย์ ศรีมันตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพิไลวรรณ ศรีวสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้