องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานเงินสะสมงวดเดือน ณ สิ้นสุดเดือน มีนาคม 2567   19 เม.ย. 2567 36
รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2567   5 เม.ย. 2567 36
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566   22 มี.ค. 2567 26
รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   19 มี.ค. 2567 74
รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2567   14 ก.พ. 2567 182
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2566   4 ม.ค. 2567 286
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   19 ธ.ค. 2566 317
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   18 ธ.ค. 2566 303
รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2566   5 ต.ค. 2566 140
รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566   17 ส.ค. 2566 379
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564   31 มี.ค. 2565 121
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564   22 ธ.ค. 2564 107
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563   17 พ.ย. 2563 112
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562   17 ต.ค. 2562 107