องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายสมยศ วิเชียรชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายสมยศ วิเชียรชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวเพ็ญศรี มาตขาว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายอภิศักดิ์ ปทุมวัน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน


นางสาวสุชาลินี ศรีวะสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไชมณี แก้วไสย์
พนักงานขับรถยนต์


นายชำนาญ ทองน้อย
นักการภารโรง


นายวีระวัฒน์ พรมษร
พนักงานขับรถยนต์


นางอุบล ทองน้อย
จ้างเหมาแม่บ้าน


นายบัญญัติ เวนุอาธร
จ้างเหมาเวรยาม


นายณัฐวุฒิ เวนุอาธร
จ้างเหมาขับรถดับเพลิง