องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานการรับยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   9 ต.ค. 2566 73
คู่มือการปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ   9 ต.ค. 2566 69
คู่มือการปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   9 ต.ค. 2566 68
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบออนไลน์)   2 ต.ค. 2566 60
คู่มือการลงทะเบียนขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   2 ต.ค. 2566 53
คู่มือลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-social Welfare   2 ต.ค. 2566 54
คู่มือเว็บไซต์อบต-เทศบาล-2023   2 ต.ค. 2566 63