องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 5

แผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่   5 ธ.ค. 2564 130
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564   1 ต.ค. 2564 117
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   11 พ.ย. 2563 101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ประกาศผลการประเมินพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)   10 พ.ย. 2563 118
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่   12 ต.ค. 2563 108
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563   1 ต.ค. 2563 112