องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน 15 พ.ค. 2567 82
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 เม.ย. 2567 64
รดน้ำขอพรผู้บริหาร&ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ 18 เม.ย. 2567 71
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3 เม.ย. 2567 71
ประชุมบูรณการเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะตำบลนาโส่ 22 มี.ค. 2567 241
ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายใต้การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY 16 ก.พ. 2567 223
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 1 ก.พ. 2567 258
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 18 ม.ค. 2567 433
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567 17 ม.ค. 2567 259
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 16 ม.ค. 2567 280
วันเด็กแห่งชาติ 8 ม.ค. 2567 292
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 1 ม.ค. 2567 347
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 26 ธ.ค. 2566 190
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 20 ธ.ค. 2566 242
สารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลนาโส่ 28 พ.ย. 2566 156
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 23 พ.ย. 2566 266
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 22 พ.ย. 2566 846
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 13 พ.ย. 2566 154
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 7 พ.ย. 2566 223
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มายืนยันสิทธิประจำเดือน ตุลาคม 2566 31 ต.ค. 2566 231
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ตามระเบียบฯ ข้อ 9 31 ต.ค. 2566 281
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มายืนยันสิทธิประจำเดือน ตุลาคม 2566 31 ต.ค. 2566 314
ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินสำรองสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 30 ต.ค. 2566 146
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 16 ต.ค. 2566 237
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 2 . 2 ต.ค. 2566 274
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มายืนยันสิทธิประจำเดือน กันยายน 2566 29 ก.ย. 2566 288
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน 2566 29 ก.ย. 2566 147
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เขตเลือกตั้งที่ ๙ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 31 ส.ค. 2566 201
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 31 ส.ค. 2566 280
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ 31 ส.ค. 2566 240