องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 2

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566   14 ก.ย. 2565 118
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565   23 ก.ย. 2564 115
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   30 ก.ย. 2563 185
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563   30 ก.ย. 2562 110
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562   25 ก.ย. 2561 138
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561   27 ก.ย. 2560 113