องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 14

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม(คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น )   16 มี.ค. 2566 175
เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม(หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน )   16 มี.ค. 2566 175
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1/2566   18 ม.ค. 2566 117
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   15 ก.ย. 2565 122
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1/2565   18 มี.ค. 2565 126
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่   22 มี.ค. 2564 131
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ธ.ค. 2563 113
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   11 มิ.ย. 2562 138