องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายพิทักษ์ ธนาคุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 091-8329312


นายสมยศ วิเชียรชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 083 368 0971


นางสาวสุจิตรา มาตขาว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 097 334 3032


นายเกรียงไกร เดชพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 096 547 3088


นางสาวปราณี ภูกองเมฆ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 099 216 4659


นายพิทักษ์ ธนาคุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 091 832 9312


นายพิทักษ์ ธนาคุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 091 832 9312