องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 19

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   27 เม.ย. 2565 265
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   27 เม.ย. 2565 98
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู ครั้งที่ 1/2565   27 เม.ย. 2565 118
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครู ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1/2565   27 เม.ย. 2565 193
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2565   27 เม.ย. 2565 161
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1/2565   27 เม.ย. 2565 136
ประกาศฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)   27 เม.ย. 2565 103
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย   27 เม.ย. 2565 95
ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมืนผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563   27 เม.ย. 2565 90
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   27 เม.ย. 2565 109
ประกาศ ก.อบต. จ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   27 เม.ย. 2565 195
ประกาศ ก.อบต. จ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561   27 เม.ย. 2565 117
ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ และแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562   27 เม.ย. 2565 92
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรบานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)   27 เม.ย. 2565 110
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 เม.ย. 2565 150
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานlส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 เม.ย. 2565 116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง มาตรการทางวินัยและการสร้างขวัญกำลังใจ   27 เม.ย. 2565 132
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลา การมาทำงานสายของพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่   27 เม.ย. 2565 96
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลา การมาทำงานสายของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่   27 เม.ย. 2565 109
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561   27 เม.ย. 2565 105
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนชั้นเงินเดือน พ.ศ.2562   27 เม.ย. 2565 107
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3)พ.ศ.2561   27 เม.ย. 2565 110