องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร การนำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริ.....

16 มี.ค. 2566 260