องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

Naso Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันประกันภัย คุ้มครองความเสียหายโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาโส่ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงสะพานไม้โดยการสร้างสะพาน บ้านหนองแคน หมู่ 7 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.018 สายบ้านกุดแดง หมู่ 5 - สี่แยกหนองแวง ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.018 สายบ้านกุดแดง หมู่ 5 - สี่แยกหนองแวง ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 10 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองการศึกษา ศาสนาสและวัฒนธรรม ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.018 สายบ้านกุดแดง หมู่ 5 - สี่แยกหนองแวง ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 24 เม.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตำบลนาโส่ ประจำเดือน เมษายน 2567 จำนวน 30 คนๆละ 36 บาทจำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง นข 1595 ยโสธร จำนวน 5 รายการ (รายระเลียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยฝาบ้านนาซึม หมู่ 6 จำนวน 4 จุด และบ้านนาโส่ หมู่ 1 จำนวน 2 จุด (ตามแบบ อบต.นาโส่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงาน จำนวน 18 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งมน จำนวน 12 ชุด และเสาล้มลุกคาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 25 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตำบลนาโส่ ประจำเดือน มีนาคม2567 จำนวน 30 คนๆละ 36 บาทจำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาด 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
ซื้อโล่รางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาโส่ จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียม ตกแต่ง สถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงสะพานไม้โดยการวางท่อพร้อมปีกกำแพงปากท่อ บ้านหนองแคน หมู่ 7 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนาซึม หมู่ 6 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(แบบหอถังเหล็ก)บ้านกุดแดง หมู่ 5 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแล้ง บ้านกุดแดง หมู่ 5 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ 3 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ 7 - บ้านโคกสวาท หมู่ 10 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ 7 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกขุมปูน หมู่ 2 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชึม หมู่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ 3 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสวาท หมู่ 10 -บ้านหนองแคน หมู 7 ตำบลนาดส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสวาท หมู่ 10 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567