วันพุธ, 12 มกราคม 2565 10:04

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Polcy ไปสู่การปฎิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

     ในการนี้ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ