วันศุกร์, 01 ตุลาคม 2564 13:48

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ได้รับทราบถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ในระบอบประชาธิปไตย และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ดี โดยดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นั้น

         คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร คาดหวังว่าการพัฒนาบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่นี้ จะอำนวยประโยชน์และเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ซึ่งเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายนโยบายที่วางใว้ เพื่อให้การการตามการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรตามวัตถุประสงค์ จึงขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ