วันพฤหัสบดี, 28 เมษายน 2565 11:59

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ URL คำอธิบาย
O1 โครงสร้าง https://www.naso.go.th/about-us/2020-02-28-05-06-54 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2.เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูเกี่ยวกับเรา

4. ชื่อเมนูโครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.naso.go.th/personal/2020-03-05-09-10-36 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูบุคลากร

4. ชื่อเมนูสายตรงผู้บริหาร

หมายเหตุ : อบต.นาโส่ ไม่มีตำแหน่งรองปลัด อบต.

O3 อำนาจหน้าที่ https://www.naso.go.th/about-us/authority การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูเกี่ยวกับเรา

4. ชื่อเมนูอำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.naso.go.th/local-development-plan/4th-year-plan/item/354-paln2561-2565 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

O5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.naso.go.th/about-us/office-location การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูเกี่ยวกับเรา

4. ชื่อเมนู ติดต่อเรา

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.naso.go.th/about-us/2020-02-11-07-56-52 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูเกี่ยวกับเรา

4. . ชื่อเมนู กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ URL คำอธิบาย
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.naso.go.th/news-pr/notice-pr

https://www.naso.go.th/news-pr/activity-pr

https://www.naso.go.th/purchase/purechase

https://www.naso.go.th/news-pr/notice-of-finace

https://www.naso.go.th/our-news/council-work/item/611-pt-st-5-8

การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู -ข่าวประกาศ - ข่าวกิจกรรม -ประกาศจัดซื้ออจัดจ้าง - ประกาศการเงินการคลัง

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ URL คำอธิบาย
O8 Q&A https://www.naso.go.th/complain การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู ร้องเรียน-ร้องทุกข์

O9 Social Network https://www.naso.go.th/about-us/social-network การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูเกี่ยวกับเรา

4. ชื่อเมนู Social Network

5.เข้าลิงก์ Social Network

แผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อ URL คำอธิบาย
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี https://www.naso.go.th/local-development-plan/action-yearthy-plan

https://www.naso.go.th/local-development-plan/action-yearthy-plan/item/657-objective-plan-2565

การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู แผนดำเนินงานประจำปี

5. เข้า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.naso.go.th/local-development-plan/work-result-report

https://www.naso.go.th/local-development-plan/work-result-report/item/648-r-01102564-31032565

การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู แผนดำเนินงานประจำปี

5. เข้า รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.naso.go.th/local-development-plan/work-result-report

https://www.naso.go.th/local-development-plan/work-result-report/item/642-r-01102563-3102564

การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู แผนดำเนินงานประจำปี

5. เข้า รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

การปฏิบัติงาน

ข้อ URL คำอธิบาย
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.naso.go.th/about-us/2022-03-23-06-29-48 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูเกี่ยวกับเรา

4. ชื่อเมนู คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

5. เข้าดูคู่มือที่ต้องการ

การให้บิการ

ข้อ URL คำอธิบาย
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.naso.go.th/our-news/people-guide

https://www.naso.go.th/our-news/people-guide/item/367-service-manual

การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูข่าวสาร

4.ชื่อเมนู คู่มือประชาชน

5. เข้า คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.naso.go.th/our-news/letter-news

https://www.naso.go.th/our-news/letter-news/item/650-chart-2565-6

การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูข่าวสาร

4. ชื่อเมนูจดหมายข่าว

5. เข้า รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.naso.go.th/our-news/letter-news/item/654-rpj-2564 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูข่าวสาร

4. ชื่อเมนูจดหมายข่าว

5. เข้า รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O17 E-Service https://www.naso.go.th/about-us/2021-03-24-02-44-35 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูเกี่ยวกับเรา

4. ชื่อเมนู E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ URL คำอธิบาย
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.naso.go.th/local-development-plan/code-of-law/item/630-budgetaryprovisions-2565-naso การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู ข้อบัญญัติ

5. เข้า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.naso.go.th/purchase/budget-status

https://www.naso.go.th/purchase/budget-status/item/608-1002564

https://www.naso.go.th/purchase/budget-status/item/619-112564

https://www.naso.go.th/purchase/budget-status/item/625-122564

https://www.naso.go.th/purchase/budget-status/item/626-012565

https://www.naso.go.th/purchase/budget-status/item/633-022565

https://www.naso.go.th/purchase/budget-status/item/634-032565

การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์ (เมนูด้านข้างทางขวามือ)

3. เข้าเมนู งบแสดงฐานการเงิน

4.เข้า รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 -เดือนมีนาคม 2565

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.naso.go.th/purchase/annual-receipt-report/item/644-01102563-30092564 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์ (เมนูด้านข้างทางขวามือ)

3. เข้าเมนู งบแสดงฐานการเงิน

4.เข้า รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ URL คำอธิบาย
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.naso.go.th/purchase/purchase-plan/item/564-p-01092564 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์ (เมนูด้านข้างทางขวามือ)

3.เข้าเมนู แผนการจัดหาพัสดุ

4. เข้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.naso.go.th/purchase/purechase

https://www.naso.go.th/purchase/procurement-performance

การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์ (เมนูด้านข้างทางขวามือ)

3.เข้าเมนู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

4.เข้าเมนู ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.naso.go.th/purchase/procurement-performance/item/613-p-10-2564

https://www.naso.go.th/purchase/procurement-performance/item/614-p-11-2564

https://www.naso.go.th/purchase/procurement-performance/item/624-p-12-2564

https://www.naso.go.th/purchase/procurement-performance/item/627-p-01-2565

https://www.naso.go.th/purchase/procurement-performance/item/629-p-02-2565

https://www.naso.go.th/purchase/procurement-performance/item/639-p-03-2565

การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์ (เมนูด้านข้างทางขวามือ)

3. เข้าเมนู ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

4.เข้าดูรายงานของแต่ละเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.naso.go.th/purchase/procurement-performance/item/578-p-102563-092564 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์ (เมนูด้านข้างทางขวามือ)

3. เข้าเมนู ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

4.. เข้า รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ URL คำอธิบาย
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.naso.go.th/local-development-plan/personel-3-year-plan/item/640-o25-2564-p การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

5. เข้า นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.naso.go.th/local-development-plan/personel-3-year-plan/item/655-r-hrmr-2565 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

5. เข้า การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.naso.go.th/local-development-plan/2022-04-12-03-20-31 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.naso.go.th/local-development-plan/personel-3-year-plan/item/647-r-hrmr-2564 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. . เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

5. เข้า รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ URL คำอธิบาย
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.naso.go.th/complain/2019-06-18-07-57-01 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู ร้องเรียน-ร้องทุกข์

4. ชื่อเมนู คู่มือการร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.naso.go.th/complain/2021-01-21-08-17-51 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู ร้องเรียน-ร้องทุกข์

4. ชื่อเมนู ร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.naso.go.th/complain/2020-03-31-08-44-10 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู ร้องเรียน-ร้องทุกข์

4. ชื่อเมนู ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ URL คำอธิบาย
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น https://www.naso.go.th/complain การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู ร้องเรียน-ร้องทุกข์

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.naso.go.th/local-development-plan/4th-year-plan/item/645-o33-2565-22-03-2565 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

5. เข้า ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1/2565

การป้องกันการทุจริต

ข้อ URL คำอธิบาย
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) https://www.naso.go.th/news-pr/activity-pr/item/638-no-gift-new การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู ข่าวกิจกรรม

4. เข้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://www.naso.go.th/news-pr/activity-pr/item/646-meet-11012565 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู ข่าวกิจกรรม

4. . เข้า ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ URL คำอธิบาย
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี https://www.naso.go.th/local-development-plan/anti-corruption-plan/item/658-p-m-c-s-2565 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

5. เข้า การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://www.naso.go.th/local-development-plan/anti-corruption-plan/item/659-pp-m-c-s-2565 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

5. เข้า ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ URL คำอธิบาย
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร https://www.naso.go.th/local-development-plan/personel-3-year-plan/item/519-o38-2564 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ชื่อเมนู แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

5. เข้า นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ URL คำอธิบาย
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.naso.go.th/local-development-plan/anti-corruption-plan/item/635-dishonest-4-2565-2568 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4.ชื่อเมนู แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

5. เข้า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565-2568)

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.naso.go.th/local-development-plan/anti-corruption-plan/item/652-o40-2565-6 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4.ชื่อเมนู แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

5. เข้า รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.naso.go.th/local-development-plan/anti-corruption-plan/item/636-o41-2564-12 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4.ชื่อเมนู แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

5. เข้า รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อ URL คำอธิบาย
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.naso.go.th/local-development-plan/anti-corruption-plan/item/631-o42-2564 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4.ชื่อเมนู แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

5.เข้า รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน https://www.naso.go.th/local-development-plan/anti-corruption-plan/item/632-o43-2565 การเข้าถึงข้อมูล

1.ไปที่ https://www.naso.go.th

2. เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์

3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น

4.ชื่อเมนู แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

5. เข้า การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประจำปี พ.ศ.2565

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ